รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานตำมะลัง จ.สตูล (18 ก.ค.60)

       นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานตำมะลัง ซึ่งเป็นโครงการที่ ได้รับพระกรุณาพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อเดือนธันวาคม 2554 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีความลำบากในการเดินทางระหว่างฝั่งแผ่นดินกับเกาะตำมะลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเข้า-ออก เพื่อประกอบอาชีพ ศึกษา หรือเดินทางไปโรงพยาบาลในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สร้างความยากลำบากให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยมีแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 406 บริเวณ ก.ม.93+900 เข้าไปตามถนนลูกรังเดิม ขนาด 2 ช่องทางจราจร ตรงเข้าสู่ท่าเทียบเรือประมงเอกชนริมคลองตำมะลัง จากนั้นสะพานจะข้ามไปยังบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและถนนหิน ไปสิ้นสุดที่บริเวณถนนสาธารณะของหมู่บ้าน ระยะทางรวมทั้งหมด 2.725 กิโลเมตร คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี พ.ศ.2562


 

  

การประชุม เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคโครงการฯ   

        ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุม เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงชนบทสตูล  โดยมี นายพิสิฐ  ศรีวรานันท์  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุม  และหน่วยงานเจ้าของโครงการและที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1)  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล                         2)  ผู้อำนวยการ กปภ.สาขาสตูล

3)  หัวหน้าสำนักงานบริการลูกค้า กสท.สตูล                            4)  หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสตูล

5)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล                                 6)  นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

 


           โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานราชานุมัติรับเป็นโครงการ          อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อเดือนธันวาคม 2554 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลตำมะลัง ที่มีความลำบากในการเดินทางระหว่างฝั่งแผ่นดินกับเกาะตำมะลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปโรงพยาบาล      อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และการขนส่งผลผลิตทางการประมงและสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ แต่เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องดำเนินการ     ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับโครงการ

   

               กรมทางหลวงชนบท ในปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อเดือนตุลาคม 2558